Fanglinen

Fanglinen i Gråsten Sejlklub
– 1 –
Organisationen i udvalget
Ansvar, samarbejde og økonomi
Redaktøren er hovedansvarlig og samarbejder tæt med bestyrelsen:

formand (som udarbejder formandens side til hvert blad)

sekretær (som sender referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamling)

kasserer (betaler regninger fra
trykkeri, post, bud mm, fastlægger budget og økonomi sammen med
bestyrelsen)

øvrige udvalgsformænd (som bidrager med stof til bladet)
Samarbejde med GS medlemmer:

retter sig mod medlemmer som på eget initiativ bidrager med stof til bladet –
eller som redaktøren beder om at bidrage med stof

andre i udvalget som ad hoc hjælper til med diverse ifm. bladet.
Redaktørens øvrige samarbejdspartnere er eksterne:


Lay-outer – her er en fast aftale med Anders Møller Petersen

Mødeaktivitet

Redaktøren deltager i bestyrelsesmøder.

Deadlines for Fanglinen fastlægges i samarbejde med bestyrelsen og tilpasses
bestyrelsesmøderne.
Mål for udvalget overordnet

At udgive Fanglinen 4 gange om året – til tiden og med et indhold, som
afspejler livet i Gråsten Sejlklub
Mål for udvalget konkret
Kortsigtede mål:

At Fanglinen forbliver et læsevenligt og aktuelt klubblad


At Fanglinen fastholder sin kvalitet
Langsigtede mål:

At der kan skaffes økonomi, så Fanglinen på sigt kan udkomme farver på alle
sider.
Fanglinen i Gråsten Sejlklub
– 2 –
Handleplan
Januar:

Efter bestyrelsesmødet indsamles stof til Fanglinen, som gøres klar til tryk.
Skal udgives så indkaldelse til generalforsamling er i bladet. Dvs. at bladet skal
være medlemmerne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Tilpasses
derfor med denne dato.

Interne annoncer for søsætning og tilmelding til kapsejlads samt stander op
skal med her
Februar:

Bladet distribueres medio februar
Marts:

Redaktør deltager i generalforsamling
April:

Der gøres klar til april nummer af Fanglinen. Stof indsamles, referat fra
generalforsamling skal med.

Redigeret adresseliste for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer

Intern annonce for pinsetur skal med

Reminder på ”stander op”
August:

August nummerer rummer 2 bestyrelsesreferater – maj og august.

Interne Annoncer for klubmesterskaber, optagning af både, ”stander
nedhaling” evt. mandetur skal med
November:

Annonce for vinterprogrammet for seniorer og juniorer
Informationsplan

Information bestyrelse, lay-outer, trykkeri foregår via mail, telefon og til
møder.

Information til medlemmer om deadline fremgår af Fanglinen

Information til webmaster sker via mail – Fanglinen sendes som pdf fil, så
webmaster kan lægge bladet ud på hjemmesiden.
Fanglinen i Gråsten Sejlklub
– 3 –
Grænseflader til andre udvalg

Websiden har en grænseflade til Fanglinen.