Reglement for pladsen

 

Tildeling af vinter opbevaringspladser.

Kun Aktive  medlemmer med broplads i klubben kan få tildelt vinterplads.

Tildeling og fordeling af vinterpladser foretages af pladsudvalget i samarbejde med bådejeren.

Placeringen af både såvel på vogn som i stativer foretages i henhold til skitse
udarbejdet af pladsudvalget. Pladsudvalget kan foretage ændringer af hensyntagen til bådstørrelse og opbevarings måde (stativ eller bådvogn).

Opsiger et medlem sin broplads i Gråsten Sejlklub kan båden stå på vinterpladsen i maksimalt

2 år uden søsætning. I denne situation vil der blive opkrævet betaling, dels for vinterhalvåret, dels

For sommerhalvåret, ligesom der stadig kræves Aktivt-medlemskab i Gråsten Sejlklub.

Ønsker et medlem at bibeholde sin broplads, men ikke søsætning af båden, betales almindelig

takst for broplads og vinterplads og klubben kan anvende den pågældende broplads som gæsteplads

i sommerhalvåret dog uden refusion til det pågældende medlem.

Også i denne situation kan båden stå max. 2 år på vinterpladsen.
I tilfælde af særlige omstændigheder f.eks. længerevarende renovering, kan pladsudvalget/
bestyrelsen ansøges om forlængelse af denne periode på pladsen, med angivelse af tidsfrist for, hvornår båden kan søsættes eller på anden måde fjernes fra pladsen.
Både der står i vejen for, at andre både kan søsættes, skal efter aftale med bådejeren
kunne flyttes.

 

Fælles søsætning / optagning.

 

Ved opslag i klubhuset bekendtgør pladsudvalget hvert år terminer for fælles
søsætning hhv. optagning af medlemmernes både. Pladsudvalget laver aftale med vogn-

mand og traktor chauffører.

Ordensregler.

Både på vogn må efter placering på vinterpladsen først endelig opklodses efter aftale med pladsudvalget.
Ingen opklodsede både må flyttes uden ejerens accept. Ikke opklodsede både kan/må
flyttes af pladsudvalget efter behov.
Bådejeren er ansvarlig for båden ved optagning/søsætning, samt at båden er placeret
forsvarligt i såvel stativ som på vogn.
Bådvogne og stativer skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig god stand. Bådvogne
skal ligeledes være i kørselsmæssig forsvarlig stand, her tænkes især på styretøj, dæk og trækstang.

Pladsudvalget kan nedsætte forbud mod transport af båd på bådvogn, såfremt det vurderes at vognen

ikke er i forsvarlig stand
Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ryddeligt på pladsen omkring fartøjet. Dette gælder også bekæmpelse af ukrudt i sommerhalvåret. I modsat fald sker oprydning på bådejerens regning.

Afdæknings grej såsom stativer – tømmer – presenning m.m. skal i sommerhalvåret være

anbragt på vogn eller indenfor vinter opbevaringsstativ. Er dette ikke muligt skal bådejeren fjerne

dette grej fra pladsen. Senest 14 dage efter søsætning skal bådpladsen være ryddelig.

Bådvogne og vinterstativer skal være tydeligt mærket med ejers navn og telefonnummer!

Affaldshåndtering.

”Farlige stoffer” som olie, maling, batterier, tomme malerdåser m.m. må under ingen omstændigheder

efterlades på vinterpladsen eller omkring / i klubbens affaldscontainere! Den enkelte bådejer skal selv sørge for at aflevere dette affald på en kommunal miljøstation.

 

Vand og el.

Der må anvendes vand og el i fornødent omfang, dog må el kun anvendes til
håndværktøj og håndlamper samt til opladning af akkumulatorer.

Brug af el til varme er ikke tilladt.
Ved behov for større forbrug af el, ud over det nævnte, kontakt da pladsudvalget for udlevering af

bi måler, så der kan afregnes for det faktiske forbrug.

Forsikring.

Både der henstår på klubbens vinter opbevaringsplads skal minimum være
ansvarsforsikret.

 

Brug af mastekran.

Mastekranen kan gratis anvendes af aktive medlemmer. Andre betaler gebyr til havnemesteren,

eller via MobilePay.

Efter brugen skal spillet på kranen aflåses.

Se regler/sikkerhedsregler for brug af klubbens kraner hér: Kraner

Tilrigning / afrigning af mast.

 

Tilrigning/afrigning af mast kan foregå på pladsen ved B-broen eller på græsplænen ved

A-broen
Begræns antallet af liggedage på maste klargørings pladsen, der er begrænset plads!

Max liggetid: 1 uge
Ryd op efter dig: bukke – klude – plastikstrips – snore – dåser – tovværk m.m. skal fjernes.

Maste opbevaringsplads.

 

Kun aktive medlemmer med broplads i klubben kan få opbevaret mast i klubben!
Masteopbevaringen finder sted i vinterhallen, i masteskuret eller på det udendørs
maste stativ på en tildelt og registreret hylde.
Der må kun opbevares maste og forstag og således ikke bomme.
Masterne skal være afrigget før anbringelsen.
Der må ikke vinteropbevares master m.m. på græsplænen ved flagmasten eller på
pladsen ved mastekranen.
Master og forstag skal være tydeligt mærket med ejerens navn og telefonnummer.

Der betales gebyr for opbevaring af mast i klubben! Se takstbladet.

Gyldighed.

Dette reglement er gældende fra den 1. april 1986 og sidst revideret i december
2012 og maj 2019