Pladsudvalget

Pladsudvalget i Gråsten Sejlklub
– 1 –
Organisationen
Udvalgets arbejde varetages af en række undergrupper med hver sin tovholder.
Udvalget består af følgende undergrupper
med nedenstående opgaver:
Udvalgs Formand
Formanden indkalder til møder, skriver referater og sikrer i samarbejde med klubbens
sekretær, at der udsendes opkrævninger til de bådejere, der har både stående på
pladsen.
Formanden deltager i GS ́s bestyrelse og koordinerer pladsudvalgets aktiviteter med
den øvrige bestyrelse. Sikrer løbende kontakt med kasserer vedr. udvalgets økonomi.
Formanden udarbejder budgetønsker for udvalget efter input fra de enkelte tovholdere
Såfremt udvalgsmedlemmer udebliver fra arbejdsopgaver, sikrer formanden i
samarbejde med de enkelte tovholdere at medlemmet opkræves for manglende udført
arbejdspligt.
Almindelig vedligeholdelse af pladsen
Planlægger placering af både på pladsen for vinteren og har kontakt til medlemmerne
herom. Koordinerer dette med søsætning/optagning ́s gruppen.
Daglig vedligehold af plads.
Sikre vedligeholdelse af traktor
Søsætning/optagning
Planlægger fælles søsætning og optagning. Aftaler med vognmand m.v.
Al fælles optagning koordineres af og aftales med tovholder.
Bådvogne og stativer skal være i forsvarlig stand. Teamet der står for dagens
optagning kan vurderer om en vogn eller et stativ må afvises pga. dårlig stand.
Stativbåde
Placering af bådstativer og sikrer at stativerne er forsvarlige at anvende.
Oprydning efter søsætning
Sikrer at der er ryddet op på pladsen til sæsonstart samt placering af bådvogne og
stativer for sommeren (det er den enkelte bådejer der har pligt til at rydde op efter
sig).
Pladsudvalget i Gråsten Sejlklub
– 2 –
Grill/lege plads
Vedligeholde borde, bænke samt grill og legeredskaber. Etablere grillpladsen ved
sæsonstart og pakke sammen ved afslutning.
Sikrer at grillpladsen er indbydende gennem sæsonen.
Græsplæner
Klippe græs og vedligeholde plænerne. Vedligeholde plæneklipper
Udvikling af plads
Planlægning af fremtidig udvikling af pladsen. Alle tovholdere deltager.
Vand
Vandforsyning på plads.
Miljø
Sikrer at miljømæssige bestemmelser overholdes og sikrer at DS anbefalinger på
miljøområdet søges implementeret.
Mødeaktivitet
Der afholdes møde for samtlige tovholdere før sæsonstart samt før bådoptagning.
Dagsorden for ”faste” møder:

Orientering ved formanden, siden sidst m.v.

De enkelte udvalg

Evt.
Herudover indkaldes til møder efter behov.
De enkelte tovholdere indkalder medlemmer i arbejdsgrupperne efter behov til at løse
gruppens arbejdsopgaver. Det bør sikres at arbejdet fordeles så retfærdigt som muligt
blandt de enkelte medlemmer.
På efterårsmødet fremsættes budgetønsker for de enkelte undergrupper.
Mål for udvalget
Målet er at sikrer at pladsen i sommerperioden er indbydende og ryddet, så der sikres
de nødvendige parkeringspladser samt mulighed for at afvikle diverse aktiviteter i
klubben.
Sikre at bådene bliver placeret så hensigtsmæssigt som muligt på pladsen for
vinteren.
Pladsudvalget i Gråsten Sejlklub
– 3 –
Handleplan
Søsætning af bådene bør fortages, så pladsen langs BHJ og på vandsiden af klubhuset
er ryddet og præsentabelt ved standerhejsning.
Forårsmøde afholdes i marts og efterårsmøde i ultimo august så søsætning og
optagning kan planlægges.
De enkelte tovholdere sikrer aftaler med undergruppens medlemmer om afvikling af
de enkelte arbejdsopgaver.
Informationsplan
Information om fælles søsætning og optagning samt anden information fra
pladsudvalget til medlemmerne sker via Fanglinen, hjemmeside samt ved opslag i
klubhuset.
Information mellem tovholdere sker via mail.
De enkelte tovholdere aftaler kommunikationsform med underudvalgets medlemmer
f.eks. indkaldelse til møder eller arbejdsopgaver pr mail, brev eller telefon.
Grænseflader til andre udvalg
Hal udvalget: Brug af traktor, koordinering af placering af både fra hal før og efter
optagning.
Hus udvalget: Arealer grænsende op til huset
Bro udvalget: Vandforsyning. Plads til materialer
Juniorudvalget: Grænse mellem juniorplads og resten af pladsen. Slæbestedet? Aftaler
med juniorudvalget vedr. arrangementer der omfatter brug af arealer på pladsen der
normalt benyttes til parkering m.v.
Aftaler med juniorudvalget, når der afvikles juniorsejladsaktiviteter på søsætnings og
optagningsdage. (Der må ikke foretages søsætning af joller via slæbestedet samtidig
med at større både er i kran).
Ønsker – visioner
Fremgår af referater fra udvalgsmøder.