Kassereren

Kassereren/økonomifunktionen i GS
– 1 –
Funktionens mål
Kassereren har ansvaret med referat til forretningsudvalget og bestyrelsen for
klubbens økonomi herunder overholdelse af de fastlagte budgetter herunder
budgetterne for de enkelte udvalg.
Handlingsplan
Kassereren bistås af sekretæren, der udsender opkrævninger for 1) Kontingent 2)
Pladsleje 3) Halleje 4) Broleje og deposita forbundet hermed.
Kassereren udsender annoncefakturaer i.h.t. fortegnelse over annoncører udarbejdet
af klubbladets redaktør.
Kassereren har ansvaret for at de udsendte opkrævninger bliver indbetalt samt at
tilbagebetale hal- og brodeposita til medlemmer, der opgiver deres bro- eller halplads.
Kassereren modtager fra de enkelte udvalg meddelelse om opkrævning af ydelser for
arbejdspligt og foretager opkrævning heraf.
Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab så det kan revideres af klubbens
revisorer.
Kassereren indhenter delregnskaber for de enkelte udvalg og indarbejder
delregnskaberne i klubbens årsregnskab. Årsregnskabet skal foreligge klar til revision
10/2.
Kassereren udarbejder til brug på generalforsamlingen endvidere et overordnet
driftsbudget for det kommende år. På grundlag af budgettet indstiller kassereren til
bestyrelsen om eventuelle forslag til forhøjelse af kontingent eller øvrige takster.
Grænseflader til udvalg
Juniorudvalget foretager selvstændigt registreringer over juniorudvalgets aktiviteter
samt foretager budgetopfølgning. Herudover forestår junirudvalget ansøgning til
Sønderborg kommune om lokale- materiale- og medlemstilskud. I.f.m. udarbejdelsen
af årsregnskabet foretages en fordeling jvf nærmere aftalt af tilskudene mellem
junior- og seniorafdelingen.
Juniorafdelingen foretager endvidere ansøgninger om tilskud fra fonde o.lign.
I.f.m. udarbejdelse af årsregnskabet udarbejder juniorudvalget et ajourført
anlægskartotek.
Juniorudvalget styrer selv deres ind- og udbetalinger med referat til kassereren.
Tidsplanlægning
De enkelte udvalg afleverer budgetforslag for deres område, så det er kassereren i
hænde senest 25/1.
Kassereren/økonomifunktionen i GS
– 2 –
Delregnskaberne afleveres ligeledes til kassereren af de enkelte udvalg inden 25/1.
Sekretæren udsender opkrævninger til nye medlemmer på indskud og kontingent
senest 14 dage efter, at ansøgning om medlemskab
er godkendt af bestyrelsen.
Øvrige opkrævninger udsendes senest således:
Kontingentopkrævninger 20/1
Pladsleje 1/10
Halleje og evt. depositum
1/10
Broleje og evt. depositum
1/5
Annoncøroversigt 1/1
Administrationsopgaver generelt
Kassereren foretager den løbende finansbogføring og foretager de indberetninger, der
skal foretages i.h.t. gældende lovgivning.
Kassereren foretager betaling af fakturaer og omkostningsopkrævninger med det
formål at alt bliver betalt senest på udgiftens forfaldsdag.
Fremsendte bilag fra de enkelte udvalg til betaling skal forsynes med en attestation
samt en bemærkning om udgiftens berettigelse og art.
Kassereren har ansvaret for klubbens likviditet og finansielle planlæ
gning.
Kassereren opbevarer klubbens bilag i 5 år.
Kassereren fører fortegnelse over depositasaldi med dertil hørende specifikationer.
Informationsplan
Kassereren informerer sekretæren, såfremt der meddeles ham ændringer fra
medlemmer.
Kassereren informerer bestyrelsen om klubbens aktuelle økonomiske status og
likviditet på bestyrelsesmøderne.
Årsregnskabet offentliggøres til medlemmerne på klubbens hjemmeside og det
nævnes i klubbladet at medlemmer der ikke har adgang til klubbens hjemmeside kan
henvende sig til kassereren og få tilsendt et eksemplar af årsregnskabet og budgettet
for det kommende år.
Visioner
Kassereren/økonomifunktionen i GS
– 3 –
Det er kassererens vision at klubbens økonomiske situation altid er i en toptrimmet
position og at de udarbejdede budgetter overholdes og ikke overskrides i negativ
retning. Det overordnede mål er, at klubben har en god og sund økonomi til at kunne
modstå uforudsete pludselig opståede udgifter eller økonomiske udefra kommende
påvirkninger, som klubben ikke selv kan påvirke.