Broudvalget

Broudvalget i Gråsten Sejlklub
– 1 –
Udvalgets overordnede mål
Vedligeholdelse/fornyelse af klubbens broanlæg, med dertil hørende faciliteter såsom
mastekraner, el og vand tilslutninger m.m.
Organisation i udvalget
Udvalget består af en sammensætning af følgende underudvalg:
Træhold, kompressorhold, vvs og el. Dertil kommer udlægning af DS-bøjer.
Mødeaktivitet
Der er ingen faste møder med holdene, disse fastsættes ad. hoc.
Formand
Udvalgets formand
har følgende arbejdsopgaver: Deltagelse i bestyrelsesarbejde,
planlægge vedligeholdesaktiviteter, uddelegering af div. vedligeholdesarbejder,
fordeling af bropladser, udarbejde budget for kommende aktiviteter.
Træhold
Træholdets opgave er at vedligeholde og forny broanlægget i fornødent omfang, sikre
at redningsposter er brugbare og tilstede i nødvendigt omfang, således at
broanlægget fremstår i forsvarlig og rimelig pæn stand.
Træholdets aktiviteter ligger hovedsagelig uden for sejlersæsonen.
Kompressorhold
Kompressorholdets opgave består i, ved hjælp af nedlagte luftslanger, at minimere
isens påvirkning af broanlægget.
Optagning og nedlægning af luftslanger i fornødent omfang.
Holde luftkompressor driftsklar.
VVS
Der er i broudvalget udpeget en person der i samarbejde med havnemester foretager
vedligeholdelse af broens vvs, herunder ophængning og nedtagning af vandslanger,
tømning af vandinstallation ved sæsonslut. m.m..
Broudvalget i Gråsten Sejlklub
– 2 –
El
Vedligeholdelse/fornyelse af el på broerne og mastekranerne udføres af den til
elarbejdet udpegede elektriker.
Mastekraner
Klubbens mastekraner efterses og vedligeholdes af broudvalget.
Mål for udvalget
Det er broudvalgets mål at klubbens broer med forsyninger og mastekraner skal
fremstå i pæn, sikker og brugbar stand.
Økonomi
Udvalget har handlefrihed inden for budgettes rammer, ved større planlagte arbejder
afstemmes/godkendes dette ved budgetlægningen. Ved større uforudsete arbejder
kontaktes forretningsudvalget for accept og bestyrelsen informeres.
Handleplan
Løbende vedligeholde broanlægget i klubben.
Grænseflader til andre udvalg
Samarbejde med havnemester vedr. udlån af bropladser og eftersyn af fortøjninger.
Der aftales ad.hoc. opgaver med seniorholdet.
Det aftales med pladsudvalg hvor materialer opbevares.
Broudvalget låner joller af juniorudvalget.
Informationsplan
Udvalgsformanden orienterer GS-bestyrelsen til bestyrelsesmøder.
Ønsker og visioner
Udvidelse af broanlægget mod syd.
Uddybning af eksisterende havn.