Bestyrelsen

Bestyrelsen i Gråsten Sejlklub
Organisation
Bestyrelsens sammensætning og organisation er givet af vedtægterne for Gråsten Sejlklub.
Bestyrelsens faste medlemmer er:
 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • samt 8 medlemmer der varetager funktionerne som:
 • Formand for sejladsudvalget
 • Formand for broudvalget
 • Formand for pladsudvalget
 • Formand for haludvalget
 • Formand for festudvalget
 • Formand for programudvalget
 • Formand for klubhusudvalget
 • Formand for juniorudvalget
 • Formand for Medieudvalget
Til håndtering af mindre sager har bestyrelsen et forretningsudvalg bestående af:
 • Formand
 • Kasserer
 • Nætformand , (udpeget ved konstiotution efter generalforsamlingen)
Ud over den faste bestyrelse er der kutyme for at suppleant, redaktør og webmaster deltager i møderne.
Der kan efter behov inviteres andre til bestyrelsesmøderne.
Mødeaktivitet
 Bestyrelsesmøde Januar
ultimo
 • Evt. æresmedlemmer.
 • Valg til bestyrelse. – evt. nye kandidater skalfindes.
 • Vedtægtsændringer
 • Dirigent foreslås.
 • Udvalgslister.
 • Årsberetninger.
 • Udvalgene laver regnskab og budget
 • Ansøgning om bådplads

Bestyrelsesmøde februar

 • Alle udvalg skal lave beretning til formand
 •  Ønsker om stævner i året
 • Båd isætning datoer
 • Båd optagning datoer
 • Mål- og handleplaner for juniorudvalg
Bestyrelsmødet Marts
primo
 • Regnskab sidste år gennemgås.
 • Budgetter justeres.
 • Generalforsamling gennemgås
 • Takster vurderes (hjemmesidens tabel)
 • Takster op- og isætning
 • Udlejningspriser (hvad har vi og pris)
 • Pinsetur
 • Okseøtur
 • Mandetur
Inden udgangen af marts
Generalforsamling
Valg lige årstal (alle 2 år):
formand, sekretær,plads, hal, fest, program og 1 suppleant. 1 revisor
og 1 revisorsuppleant.
Valg ulige år (alle 2 år):
kasserer, sejlads, bro, klubhus, junior. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Husk vedtægter
Referenten bør ikke være bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmødeugen efter generalforsamling
Konstituering af forretningsudvalg (Fanglinen)
Planer for kapsejlads – målebrev (Fanglinen)
Fordeling af liggepladser (Fanglinen)
Frihavnsmærker (Fanglinen)
Datoer for bestyrelsesmøder i året
Stander (1. lørdag i maj) op og
Stander ned (1. lørdag i oktober)
Bestyrelsesmøde maj
medio
 • Opsamling
Bestyrelsesmøde August
medio
 • Ledige pladser i hal (Fanglingen)
 • Plan for vinteropbevaring af både
Bestyrelsesmøde oktober.
ultimo
 • Aktiviteter i programudvalget (Fanglinen)
 • Alle udvalg skal lave beretning til formand
 • Udvalgene laver regnskab og budget
 • Lillebælt sydkreds generalforsamling i januar
 • Nov. Kartoteksgennemgang Kasserer, broudvalgsformand og sekretær
 • gennemgår kartoteket for evt. ændringer
Bestyrelsesmøde December
1. uge
 • Kun korte meddelelser
 • Julefrokost
Formanden indkalder til møderne med følgende dagsorden som udgangspunkt:
1.  Siden sidst og indgået post
2. Regnskab
3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling til udvalg
4.Kort orientering fra udvalgene
5.Opdateringer til kalender, WEB-side, Fanglinen m.m.
6.Eventuelt
Indkaldelsen til generalforsamling fremgår af vedtægterne.
Økonomi i bestyrelsen
Bestyrelsens økonomi fastlægges af et budget der vedtages på generalforsamlingen.
Mål for bestyrelsen
Formål for bestyrelsen er fastsat i vedtægterne
 • Gråsten Sejlklub er opdelt i en senior- og en juniorafdeling.
 • G.S.’s formål er som dansk sejlklub at fremme interessen for sejlads, godt sømandskab og navigation og at varetage opgaver af fælles interesse for klubbens medlemmer.
 • Klubben driver i eget regi klubhus, broanlæg, vinterplads samt bådehal.
 • Klubben udgiver medlemsbladet »Fanglinen«.

 

Mål:

 • At sikre en stemning der gør at medlemmerne føler sig godt tilpas
 • Godt vedligeholdte faciliteter
Handleplan
Faciliteternes vedligeholdelse varetages af udvalgene.
Uddybning af havnen skal planlægges ved at opsøge og gå i forhandling med et
uddybningsselskab  inden udgangen af 2010.
Planlægningen skal forelægges bestyrelsen inden udgangen af 2016
Lave en velkomstprocedure for nye medlemmer.
Mærkedage
Der sendes kun opmærksomhed ved dødsfald blandt æresmedlemmerne.
Informationsplan
 • Der indkaldes til møder med dagsorden senest 1 uge inden mødet.
 • Møder aftales for et år ad gangen ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.
Der skrives beslutningsreferater der offentliggøres i ”Fanglinen”, hjemmesiden og
udsendes til bestyrelsesmedlemmerne via mail.
Gensidig informationsudveksling og afklaring foregår ved bestyrelsesmøderne. I
hastesager og sager af rutinemæssig art kan foregå via mail.
Grænseflader
Bestyrelsesmøderne er forum for informationsudveksling og afklaring af grænseflader
mellem de enkelte udvalg.
Visioner
 • Opgradering af havneanlæg i Gråsten Sejlklub
 • Handlingsplan for fundraising og finansieringsmodel
 • Uddybning af havnen
 • Modaicering af faciliteter
 • Sikker havn
 • Hvis muligt at opkøbe grundareal