Vedtægter

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

 • 1 Navn og hjemsted
 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.
 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til GS.
 • 2 Formål, stander og emblem mm.
 1. Gråsten Sejlklub er opdelt i en senior- og en juniorafdeling.
 2. GS’s formål er som dansk sejlklub at fremme interessen for sejlads, godt sømandskab og navigation og at varetage opgaver af fælles interesse for klubbens medlemmer.
 3. Klubben driver i eget regi klubhus, broanlæg, vinterplads samt bådehal.
 4. Klubbens stander er rød med tre hvide, femtakkede stjerner. Standeren skal føres af alle i klubben hjemmehørende fartøjer (joller undtaget). Standeren sættes således at én spids/stjerne vender opad!
 5. Klubben udgiver medlemsbladet »Fanglinen«.
 6. Klubbens emblem er som klubbens stander.
 7. Det er en æressag for medlemmerne at værne om klubbens almene interesser, dens anlæg og bygninger.
 • 3 Samarbejde med andre foreninger
 1. Medlemmer i Gråsten Sejlklub kan søge optagelse i Gråsten Sejlforening, der er medlem af Dansk Sejlunion og dermed samtidig medlem af Danmarks Idrætsforbund og således underkastet disses love, vedtægter og regler.
 2. Medlemmer i Gråsten Sejlforening kan kun benytte havn, faciliteter og materiel ejet af Gråsten Sejlklub med et gyldigt medlemskab i Gråsten Sejlklub.
 3. Gråsten Sejlforening benytter Gråsten Sejlklubs havn, faciliteter og materiel som beskrevet i samarbejdsaftale mellem Gråsten Sejlklub og Gråsten Sejlforening. Gældende samarbejdsaftale ligger på Gråsten Sejlklubs hjemmeside (www.graasten-sejlklub.dk).
 4. Tillægskontingent for medlemskab af Gråsten Sejlforening fastsættes på den årlige generalforsamling i Gråsten Sejlklub.
 • 4 Optagelse af medlemmer
 1. Begæring om indmeldelse sendes til klubbens sekretær. Begæringen forelægges til afgørelse i bestyrelsen.
 2. Ethvert nyt medlem får bekræftelse på optagelse med henvisning til vedtægterne på klubbens hjemmeside.
 3. Medlemmerne deles i følgende kategorier:
 4. Aktive medlemmer. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år og som har fast bopæl i Danmark eller er dansk statsborger med fast bopæl i udlandet. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra. For hvert aktivt medlem/aktivt par i klubben skal der betales indskud, dog undtaget som beskrevet i §4.3.C. Indskud tilbagetales ikke.
 5. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har i øvrigt rettigheder og pligter som aktive medlemmer.
 6. Juniormedlemmer. Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 7 år til og med det år, hvori den pågældende fylder 24 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/ værge. Juniormedlemmets overgang til aktivt seniormedlem sker uden indskud såfremt den pågældende har været medlem i juniorafdelingen i mindst 4 år. Juniormedlemmer overgår til seniormedlemskab året efter det år, hvori medlemmet fylder 24 år.
 7. Passive medlemmer. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte klubben
 8. Medlemskab og rettigheder kan kun arves mellem ægtefæller og samlevere.
 9. Et aktivt medlem/aktivt par har minimum 10 timers årlig arbejdspligt i klubben i et af klubbens udvalg, bestyrelsen tildeler udvalg efter behov/ønsker, denne pligt kan deles med ægtefælle eller samlever.
 • 5 Kontingent
 1. Kontingent for de forskellige medlemsgrupper og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, eller der gives bestyrelsen bemyndigelse til at hæve kontingentet indenfor en på generalforsamlingen vedtaget beløbsramme.
 2. Kontingent indbetales helårsvis forud inden 1. marts.
 3. Adresseændring meddeles til sekretæren.
 4. Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer er kontingentfrie.
 5. Medlemmer der optages efter 1. juli betaler halvt kontingent dette år.
 • 6 Udmeldelse – eksklusion
 1. Udmeldelse skal foretages skriftlig til klubbens sekretær. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
 2. Når et medlem er i restance ud over 2 måneder – og ikke har reageret på fremsendte krav – kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel ekskludere det pågældende medlem.
 3. Ingen der er udelukket på grund af restance kan igen optages i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når helt specielle forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.
 5. Pågældende medlem skal – inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion – have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at eksklusionssagen afgøres af førstkommende ordinære generalforsamling.
 6. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles af generalforsamlingen, har det pågældende medlem krav på at få underretning herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom det pågældende medlem har adgang til generalforsamlingen med ret til at fremføre sit forsvar.
 7. En evt. eksklusionssag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen dog uden personoplysninger i øvrigt.
 8. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer
 9. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer.
 • 7 Ordinær generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter angiver, klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i »Fanglinen blad 1«, der ligger til afhentning i klubhuset eller kan downloades fra klubbens hjemmeside www.graasten-sejlklub.dk. Dagsordenen bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.
 4. Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.
 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer og juniormedlemmer over 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 6. I “Fanglinen” og på hjemmesiden www.gråsten-sejlklub.dk bringes et referat fra generalforsamlingen
 • 8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab og budget.
 5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer.
 7. Forslag til vedtægtsændringer.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg til bestyrelsen

10.Valg af revisor og revisorsuppleant

11.Eventuelt.

 • 9 Generalforsamlingens ledelse
 1. Generalforsamlingen vælger dirigenten, som ikke må være et medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jfr. dog paragraf 6 + 16 + 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal begæring fra 1 stemmeberettiget medlem om skriftlig afstemning imødekommes.
 3. Valg der vedrører eksklusionsspørgsmål skal foretages skriftlig.
 4. Dirigenten skal ved sin underskrift godkende referatet.
 • 10 Ekstraordinær generalforsamling
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med samme varsel som ved en ordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned efter, at begæringen skriftligt er fremsat overfor bestyrelsen med angivelse af underskrifter samt det emne, der ønskes behandlet.
 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal altid ske ved skriftlig, personlig indkaldelse af medlemmerne med angivelse af dagsorden.
 • 11 Bestyrelse – Valg
 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formanden og 10 (ti) bestyrelsesmedlemmer. Valgbar er ethvert aktivt medlem og juniormedlem over 18 år, der er fremmødt – eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer også som formænd for de stående udvalg.
 3. På lige årstal vælges formand, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Medie- og Festudvalg.

På ulige årstal vælges kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Sejlads-, Bro-, Bygnings-, Program- og Juniorudvalg.

 • 12 Konstituering – Tegningsret
 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen – dog senest inden 3 uger – på et bestyrelsesmøde med næstformand og forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af klubbens formand, kassereren og et bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen. Forretningsudvalget varetager mellem bestyrelsesmøderne mindre sager og forbereder mere betydelige sager. Alle sager forelægges bestyrelsen til endelig afgørelse.
 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og dagsorden.
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede – jfr. dog §6 stk. 4.
 4. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmerne indtræder en repræsentant fra det pågældende udvalg.
 5. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres i bestyrelsesprotokollen.
 6. Klubben tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af klubbens tilhørende fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Kassereren kan af formanden bemyndiges til at tegne klubben i visse anliggender. Disse anliggender er anført i bemyndigelsen.
 7. For klubbens gæld hæfter alene klubbens formue.
 8. Bestyrelsen kan ikke uden en generalforsamlings godkendelse stifte gæld ud over klubbens formue.

9.Bestyrelsen kan træde tilbage, når den angiver grunden hertil, men den skal varetage forretningerne, indtil en ny bestyrelse er valgt.

10.I “Fanglinen” og på hjemmesiden www.gråsten-sejlklub.dk bringes et referat fra bestyrelsesmøder.

 • 13 Regnskab
 1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 2. Kassereren skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse -forsynet med revisorernes påtegning.
 4. Driftsregnskab og status bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 14 Revision
 1. På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og to revisorsuppleanter således: A. 1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)
 2. 1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (ulige år)
 3. Revisorerne skal hvert år i januar- marts revidere det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adkomst til at efterse regnskab og beholdninger.
 • 15 Faste udvalg m.v.
 1. Klubben har følgende faste udvalg

– Sejladsudvalg

– Broudvalg

– Pladsudvalg

– Medieudvalg

– Festudvalg

– Programudvalg

– Bygningsudvalg

– Juniorudvalg

 1. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg eller vælge enkeltpersoner til at varetage særlige opgaver.
 2. Juniorafdelingen ledes under ansvar overfor bestyrelsen af et juniorudvalg, som består af en formand der er medlem af bestyrelsen for GS samt et antal udvalgsmedlemmer, der udpeges af udvalgets formand.
 • 16 Vedtægtsændringer
 1. Vedtægtsændringer kan alene foretages af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • 17 Klubbens opløsning
 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de angivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed – uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om disposition af klubbens formue – herunder fast ejendom og løsøre – dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
 4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der måtte være i behold primært anvendes til søsportslige formål i Gråsten området.
 • 18 Vedtægternes godkendelse

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 31-05-2021 og ophæver alle tidligere vedtægter for Gråsten Sejlklub.