Reglement for klubmåleren

Reglement for klubmåleren
– 1 –
Hvervet som klubmåler
Måleropgaven er et tillidshverv i klubben og skal derfor ikke honoreres.
Kun pålagte udgifter fra DS kan opkræves.
DS bestemmelser.
De enkelte sejlklubber inden for DS vælger selv sine klubmålere og er ansvarli
ge for disses
arbejde. En måler er underkastet restriktionerne nævnt i afsnit 5.2.2. Klubmålere ska
l have
gennemgået et DS målerkursus og godkendes af DS, inden de er berettiget ti
l at udføre
måling til brug under DH.
Målerens opgave: (afsnit 5.2.2)

Målerens opgave er at udføre målingen så nøjagtigt som muligt og registre
re denne
sammen med de øvrige data i måleskemaet, således at DS kan udstede et målebrev
for den pågældende båd

Måleren skal over for DS (og alle målte både) være garant for, at målin
gen er
udført i overensstemmelse med reglernes ånd, dvs. den størst mulige grad af
ensartethed og retfærdighed

Måleren skal ikke virke som konsulent for bådejeren for på denne måde at kunne
sige sig fri for at være påvirket af særinteresser (habil)
Målere må ikke måle:

Både, som de selv har tegnet eller bygget, eller i hvis konstruktion eller ombyg
ning
de på nogen måde har taget del

Både bygget på værfter i hvilke de har forretningsinteresser eller er
ansat

Både, som de selv helt eller delvis ejer.
I ovenstående tilfælde må klubbens bestyrelse anvise en måler evt. i anden klub, e
fter
aftale med denne klubs bestyrelse.
Valg af klubmåler
Klubmåleren udvælges af Gråsten sejlklubs bestyrelse, som også er ansvarlig
for dennes
(disses) arbejde.
Måleren refererer til formanden for kapsejladsudvalget.
Målerens udstyr
Målerens udstyr er klubbens ejendom og henhører under kapsejladsudvalgets regi.
Målested.
Måleren anviser tid og sted for opmålingen
Vejning
Vejning af både foregår med DS’ vægte.
Eller andre kontrollerede vægte.
Vægten udlånes gratis af DS, men rekvireres og returneres for den opmålte
båds ejers
regning.
Reglement for klubmåleren
– 2 –
Gyldighed
Dette reglement er gældende fra januar 2015