Reglement for hal- anlægget

Ledige halpladser udlejes hvert år efter følgende retningslinjer:

Venteliste

Haludvalgsformanden føre venteliste over medlemmer, der ønsker plads i hallen. Medlemmer indskrives på listen I den rækkefølge de indskrives.

Ledig halplads tildeles det medlem, der står forrest på listen. Hvis medlemmet på dette tidspunkt ikke ønsker pladsen, slettes han af ventelisten, og næste medlem tildeles pladsen.

Anciennitet i klubben giver ingen fortrinsret.

Ved lejemålets indgåelse oprettes kontrakt. Gennem kontrakten forpligter medlemmet sig til at overholde dette reglement, og samtidig gives der haludvalgsformanden fuldmagt til om nødvendigt at omrokere båden.

Forudsætning for at få plads i hallen

Kun aktive medlemmer kan ansøge om halplads.

For at kunne få plads i hallen kræves, at medlemmer har liggeplads inden for Egernsundbroen.

Bådens størrelse må maks. være 35 fod.

Hvis den tildelte plads ikke er tilstrækkelig.

Såfremt den ledige plads ikke er tilstrækkelig, forbliver man øverst på ventelisten.

Pladsen tildeles så næstkommende på listen, som midlertidig plads.

Dispositionsretten over pladsen.

Medlemmet disponerer over halpladsen så længe han måtte ønske det, sælges fartøjet, bibeholdes retten til en halplads de kommende to vinterperioder.

Såfremt han inden for dette tidsrum indgår køb af nyt fartøj eller købekontrakt om levering af et fartøj på et senere tidspunkt, disponerer han fortsat over pladsen.

Er pladsen ikke tilstrækkelig til den nye båd, overgår medlemmet til øverste plads på ventelisten, og den ledige plads tildeles som midlertidig plads efter gældende regler.

Er der ikke indenfor de to vinterperioder indgået købekontrakt annulleres kontrakten, depositum tilbagebetales

I de perioder pladsen ikke benyttes tildeles den som en midlertidig plads efter gældende regler.

Søsættes båden ikke i to sæsoner bortfalder retten til pladsen, hvis ikke andet er aftalt med haludvalgsformanden.

Ordensregler

 Bådvogne

Alle både i hallen skal stå på bådvogn.

Vognene må først opklodses efter udvalgsformandens godkendelse.

Bådejeren sørger for at vognene er gangbare. Gangbarheden godkendes af haludvalgsformanden.

Vognen skal være forsynet med navn på båd og ejer, samt telefonnummer.

Efter søsætning skal vognene ud af hallen, såfremt klubben har acceptabel opmagasineringsplad. Ellers placeres vognene bagest i hallen og kan køres ud, hvis klubben lejlighedsvis har brug for hallen til anden formål.

Orden og oprydning i hallen

Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ryddeligt omkring fartøjet.

Slibning af bunden må kun foregå med godkendt materiel.

Døre og porte skal altid aflåses, når hallen forlades.
Masteopbevaring

  • Masten skal være afrigget.
  • Maste placeres efter anvisning fra haludvalgsformanden.
  • Masten vedhæftes skilt med navn på båd, ejer samt telefonnr.
  • Ingen mast må stå permanent på bukke på gulvet.
  • Ingen bumme og spilerstager på hylderne.

Brandmateriel

Haludvalget opsætter og vedligeholder brandmateriel.

 Søsætning Fartøjet skal være klar til søsætning på det tidspunkt, som vil blive adviseret af haludvalget.

 El

El må kun anvendes til håndmaskiner samt håndlamper og opladning af akkumulatorer. El til udtørring samt varme er ikke tilladt. Har bådejeren behov for markant ekstra strømforbrug, kan der efter ansøgning til haludvalgsformanden, monteres en bimåler, så der betales for det reelle forbrug.

Forsikring

Både der henstår i klubbens hal skal være ansvarsforsikrede.

Gyldighed

Dette reglement er gældende fra 1. april 1986 og revideret januar 2001. samt senest foråret 2017.