Reglement for pladsen

Reglement for vinteropbevaringspladsen
– 1 –
Tildeling af vinteropbevaringspladser
Ved opslag i klubhuset bekendtgør pladsudvalget hve
rt år terminer for fælles
søsætning hhv. optagning af medlemmernes både.
Tildelingen af vinterplads foretages af pladsudvalg
et i samarbejde med bådejeren.
Placeringen af både såvel på vogn som i stativer fo
retages i henhold til skitse
udarbejdet af pladsudvalget. Ændringer kan forekomm
e, styres via pladsudvalg.
Kun aktive medlemmer kan tildeles vinteropbevarings
plads på klubbens areal.
Brolæggere ved klubbens bro har fortrinsret.
Pladsudvalget/bestyrelsen kan dispensere herfra. Me
dlemmers både kan stå på
vinteropbevaringspladsen i maximalt 2 år uden søsæt
ning. I tilfælde af særlige
omstændigheder f.eks. længerevarende renovering kan
bestyrelsen ansøges om
forlængelse af denne periode på pladsen med angivel
se af tidsfrist for, hvornår båden
kan søsættes eller på anden måde fjernes fra pladse
n.
Både der står i vejen for, at andre både kan søsætt
es, skal efter aftale med bådejeren
kunne flyttes.
Ordensregler
Både på vogn må efter placering på vinterpladsen fø
rst endelig opklodses efter en
nærmere fastsat dato eller efter aftale med pladsud
valget.
Ingen opklodsede både må flyttes uden ejerens accep
t. Ikke opklodsede både kan/må
flyttes af pladsudvalget efter behov.
Bådejeren er ansvarlig for båden ved optagning/søsæ
tning, samt at båden er placeret
forsvarligt i såvel stativ som på vogn.
Bådvogne og stativer skal være i sikkerhedsmæssig f
orsvarlig god stand. Bådvogne
skal ligeledes være i kørselsmæssig forsvarlig stan
d, her tænkes især på styretøj –
dæk og trækstang.
Bådvogne og stativer skal være tydelig mærket med e
jers navn og telefonnummer!
Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ry
ddeligt omkring fartøjet. I modsat
fald sker oprydning på bådejerens regning.
Seneste dato for hvornår arealet skal være ryddet e
r på datoen for standerhejsning/
standerstrygning.
”Farlige stoffer” som olie, maling, batterier m.v.
skal den enkelte bådejer selv sørge
for at aflevere på en kommunal miljøstation og må s
åledes ikke efterlades på klubbens
område.
Vand og el
Der må anvendes vand og el i fornødent omfang, dog
må el kun anvendes til
håndmaskiner og håndlamper samt til opladning af ak
kumulatorer. Brug af el til varme
er ikke tilladt.
Ved behov for større forbrug af el, ud over det næv
nte, kontakt havnemesteren!
Forsikring
Både der henstår på klubbens vinteropbevaringsplads
skal minimum være
ansvarsforsikret.
Reglement for vinteropbevaringspladsen
– 2 –
Brug af mastekran
Mastekranen kan gratis anvendes af aktive medlemmer
. Andre betaler gebyr. Efter
brugen skal spillet på kranen aflåses.
Tilrigning/afrigning af mast
Begræns antallet af liggedage på masteklargøringspl
adsen, der er begrænset plads og
der kommer andre end dig!
Max liggetid: 1 uge
Ryd op efter dig: bukke – klude – plastikstrips – s
nore – dåser m.m.
Masteopbevaringsplads
Masteopbevaringen finder sted i vinterhallen, i mas
teskuret eller på det udendørs
mastestativ på de dertil indrettede hylder.
Der må kun opbevares maste og forstag og således ik
ke bomme.
Masterne skal være afrigget før anbringelsen.
Der må ikke vinteropbevares master m.m. på græsplæn
en ved flagmasten eller på
pladsen ved mastekranen. Pladserne kan kun anvendes
under afrigning/tilrigning af
masterne. Masten må højst henligge en uge efter afr
igning/tilrigning.
Master og forstag skal være tydeligt mærkes med eje
rens navn og telefonnummer.
Gyldighed
Dette reglement er gældende fra den 1. april 1986 o
g sidst revideret i december
2012.
Klubarbejde
Det påhviler alle aktive medlemmer at udføre klubar
bejde i indtil 10 timer årligt i
henhold til bestyrelsens eller udvalgenes opfordrin
g. Alle aktive medlemmer med
arbejdspligt placeres af bestyrelsen i et arbejdsla
g under et af de stående udvalg. Der
kan byttes mellem udvalgene, så enhver tildeles en
opgave, der passer bedst muligt
til den individuelle kapacitet.
Medlemmer der ikke kan/ønsker at udføre klubarbejde
, hvortil de er indkaldt, kan
vælge i stedet for at betale et gebyr, som hvert år
fastsættes af generalforsamlingen.
Klubarbejde skal varsles mindst 1 uge, før det skal
udføres. Medlemmer, der uden
afbud udebliver fra varslet klubarbejde, afkræves e
t beløb, der udgør det varslede
antal timer ganget med en på generalforsamlingen hv
ert år fastsat timepris. Vægring
ved at udføre klubarbejde eller betaling kan medfør
e eksklusion i henhold til klubbens
vedtægter.