Reglement for Halanlægget

Reglement for halanlæget

Udlejning
Ledige halpladser udlejes hvert år efter følgende retningslinier: Hvert år i august måned indkaldes ansøgning om ledige halpladser gennem Fanglinen. Kun aktive medlemmer kan ansøge om halplads.

Ansøgning frist 31/8 (hvert år) for at holde pladsen på venteliste
For at kunne få plads i hallen kræves, at medlemmer har liggeplads inden for
Egernsundbroen.

Såfremt den ledige plads ikke passer til det fartøj den udlejes til (pladsen er for lille) kan den ledige plads tildeles den der har størst aniennitet, således at han det følgende år kan ansøge om supplerende plads. Såfremt han derved ikke opnår tilstrækkelig plads indenfor en 3 årig periode (det år han får tildelt plads +2 yderligere år hvor der kan tildeles plads) ophæves lejemålet på ny af haludvalget og pladsen indgår i den førstkommende tildeling af plads.

I det tidsrum pladsen ikke kan benyttes, tildeles den andre som midlertidig plads.
Der føres venteliste over medlemmer, der ønsker plads i hallen.
Ledig halplads tildeles det medlem, der står forrest på listen. Hvis medlemmet på dette tidspunkt ikke ønsker pladsen, slettes han af ventelisten, og næste medlem tildeles pladsen.

Medlemmer, der har højere anciennitet end de medlemmer der står på ventelisten, kan ikke placeres foran de medlemmer, der står på listen, når de afgiver ønske om halplads. Medlemmet disponerer over halpladsen så længe han måtte ønske det, dog således, at såfremt han afhænder sit fartøj disponerer han over pladsen det år han afhænder fartøjet samt det følgende år.

Såfremt han inden for dette tidsrum indgår køb af nyt fartøj eller købekontrakt om levering af et fartøj på et senere tidspunkt disponerer han fortsat over pladsen. I modsat fald annulleres kontrakten, depositum tilbagebetales og pladsen tildeles på ny. I de perioder, hvor han stadig har dispositionsret over pladsen men ikke benytter den, tildeles pladsen som midlertidig plads ved haludvalgets foranstaltning. Ved lejemålets indgåelse oprettes kontrakt. Gennem kontrakten forpligter medlemmet sig til at overholde disse vedtægter.
Ordensregler
Bådene skal afstives forsvarligt med bukke eller forsvarligt fastgjorte støtter. Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ryddeligt omkring fartøjet. Slibning med tørt sandpapir må i foråret kun finde sted på de tidspunkter som er angivet af haludvalget.
Samme dag som bådene søsættes, skal der ryddes op hvor båden har stået i modsat fald sker oprydning på fartøjsejerens regning. Bukke og vogne skal tydeligt mærkes med navn og opmagasineres i den bageste ende af hallen.

Døre og porte skal altid aflåses, når hallen forlades. Det er forbudt børn at lege i hallen. Når fartøjet opbevares i hallen skal der ved fartøjet være opsat en let tilgængelig ildslukker. Slukkeren skal være af en sådan størrelse, at den kan slukke en brand i fartøjet.
Søsætning
Fartøjet skal være klar til søsætning på det tidspunkt, som vil blive opslået af
haludvalget. Skulle båden ikke være søklar, må ejeren for egen regning flytte fartøjet, således at dette ikke er til hindring for de øvrige.
El
El må kun anvendes til håndmaskiner samt håndlamper og opladning afakkumulatorer. El til udtørring samt varme er ikke tilladt.
El må kun være tilsluttet så længe bådejeren befinder sig på klubbens areal. Undersærlige omstændigheder kan havnemesteren give dispensation.
Forsikring
Både der henstår i klubbens hal skal være ansvarsforsikrede.
Gyldighed
Dette reglement er gældende fra 1. april 1986 og revideret januar 2001